Fakkeltog har siden 2017 jobbet for å bedre fremtiden til mennesker på flukt. Vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for immigranter i Norge.Vår oppgave er å sikre en rask og praktisk overgang fra et liv på flukt. Vi jobber for å realisere konkrete tiltak som bidrar til at inkludering går fort og smidig, gjennom blant annet  informasjonsarbeid. I 2020 lanserte vi medlemskap i Give Info.

Give Info gjør hverdagen enklere for våre medlemmer ved å blant annet tilby informasjon om hva som helst når du trenger det på flere språk.

Give Info har knyttet til seg flere gode samarbeidspartnere innefor ulike områder og vi arbeider kontinuerlig med å styrke mangfold i vårt fordelsprogram. Fordelsprogrammet eies og driftes av organisasjonen Fakkeltog og er i stadig utvikling.

For å drive organisasjonen mest mulig effektivt og kunne være nyttig for våre medlemmer, registrerer vi personopplysninger i et særskilt medlemsregister.

Personopplysningsloven inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. Give Infos personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og tilhørende regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Bruk av og besøk på våre nettsider er i tillegg regulert i våre cookie-retningslinjer. Disse ligger på våre nettsider giveinfo.no.

1. Hvem medlemskapet gjelder for

1.1 Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.

1.2. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

1.3. Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er begrenset til: – Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall. – Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig fullmakt fra den som er medlem.

1.4. Navneendring skal meddeles skriftlig.

2. Gyldighet og kontingent

2.1. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år.

2.2. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år på innmeldingsdato. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler.

2.3. Før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av Give Info eller Give Info’s samarbeidspartnere

2.4. Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.

2.5. Ved medlemskap for to personer eller flere vil det kun sendes én samlefaktura per husstand.

Give Info behandler dine registrerte personopplysninger i overenstemmelse med avtalen med deg som medlem (jf. personopplysningsloven § 8 a). Ved å godta Personvernerklæringen regnes dette som samtykker til at Give Info kan registrere og behandle personopplysninger om deg. Hvis Give Info vil gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gjør du ved å krysse av for at samtykke avgis ved innmelding. Eksisterende medlemmer regnes for å ha avgitt samtykke.

Ved innmelding registrerer Give Info navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, adresse, kjønn, e-postadresse, telefonnummer, og medlemskontingent. Alle disse opplysningene oppgis av deg.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til Give Info, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemskontingent.

Ved behov vil Give Info også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret .

Give Info har ansvar for drift og vedlikehold av medlemsregisteret.

Hensikten med innsamlingen, registreringen og behandling av personopplysninger er å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. Vi ønsker også å utvikle og markedsføre våre medlemsfordeler, produkter og tjenester til våre medlemmer.

Behandlingen av personopplysningene som Give Info utfører, innebærer blant annet utsendelse av faktura og nyhetsbrev, samt sikring av rettigheter og fordeler knyttet til medlemskapet. Videre bruker vi informasjonen for å gi deg en best mulig medlemsservice og rådgivning som er rettet mot ditt behov.

Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning til:

  • utsendelse av nyhetsbrev eller andre elektroniske henvendelser som inneholder informasjon og markedsføring forutsatt at dette er tillatt etter gjeldende lovgivning eller er basert på ditt samtykke. Give Info vil at våre medlemmer skal få tilgang til de tilbud og fordeler vi tilbyr våre medlemmer.

  • å lage målgrupper for markedsføring samt individuelt å tilpasse markedsføringen (profilering) basert på lagret medlemsdata, eksempelvis ved å gi individuelle anbefalinger på aktuelle medlemstilbud.

  • medlemstilfredshetsundersøkelser, markedsanalyser, o.l.

  • vasking av kontaktinformasjon mot reservasjonsregisteret

  • kontroll av medlemskap i forbindelse med utnyttelse av Give Info’s fordelsprogram hos våre partnere.

  • innenfor lovbestemte regler sammenstille persondata mot data levert fra tredjeparter, slik som Google, Facebook og andre digitale aktører for at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.

Merk at Give Info har lagt til rette for at du kan reservere deg mot markedsføring og profilering i markedsføringsøyemed.

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra Give Info’s samarbeidspartnere i fordelsprogrammet, skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene deling og bruk av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av Give Info. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig at tredjeparter bistår Give Info med dette.

Du har anledning til å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra Give Info, jf. markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte medlemsservice i Give Info på post@giveinfo.no eller telefon 40 000 585. Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for Give Infos medlemmer.

Give Info er en dynamisk organisasjon hvor medlemskapet og tjenester er i stadig utvikling. Give info har derfor tidvis behov for å oppdatere personvernerklæringen og vi tar dermed forbehold om at det vil kunne skje endringer i denne i fremtiden.

Følgelig oppfordrer vi deg derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne personvernerklæringen på vårt nettsted. Ved mindre endringer vil vi normalt kunngjøre dette på hjemmesiden, nyhetsbrev eller lignende. Dersom vi gjennomfører vesentlige endringer i personvernerklæringen vil du motta varsel direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller på sms.

Dato for sist endring av personvernerklæringen fremgår nederst på siden.

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. For eksempel krever bokføringsloven §13 at noe regnskapsmateriale (f.eks. fakturaopplysninger) må lagres i fem år.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten i Give Info vil du bli slettet innen kort tid etter utmeldelse.

For å forstå våre medlemmer best mulig, er historiske data av stor verdi for Give Info. Vi ønsker likevel ikke at dette skal gå unødvendig ut over ditt personvern. Derfor tilstreber vi anonymisering av historiske data som ikke er nødvendige for å levere våre tjenester. Slik anonymisering av persondata gjør det mulig for Give Info å utnytte verdien som ligger i dataanalyse på en personvernvennlig måte.

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene om deg oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Kun utvalgte medarbeidere i Give Info har tilgang til medlemsregisteret. Give Info har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert med adgangskontroll hvor passord må benyttes.

Du har som medlem i Give Info rett til å be om innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen Give Info foretar seg og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18.

Retting og sletting: Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.

Trekke samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt til Give Info til å behandle dine personopplysninger.

Reservere deg mot uønsket markedsføring: Du kan reservere deg mot ulike former for direkte markedsføring (e-post, telefonsalg, adressert post, SMS, o.l.) og bruk av profilering i markedsføringsøyemed. Dette gjør du enkelt ved å kontakte medlemsservice på telefon 40 000 585 eller e-post post@giveinfo.no.

Har du spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kontakt medlemsservice hos Give Info på post@elbil.no eller telefon 40 000 585.

Vår nettside tilbyr bestemte funksjoner, tjenester, applikasjoner og verktøy som bare er tilgjengelige ved bruk av sporingsteknologier. Du kan alltid blokkere, slette eller deaktivere disse teknologiene hvis nettleseren, det installerte programmet eller enheten tillater det. Hvis du imidlertid avslår informasjonskapsler eller annen lignende teknologi, får du ikke benyttet bestemte funksjoner, tjenester, applikasjoner eller verktøy.